Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Poradnik pracodawcy BHP
Poradnik pracodawcy BHP

Zapewnienie bezpieczeń„stwa i higieny pracy jest obowią…zkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy. Świadome inwestowanie pracodawcy w bhp prowadzi nie tylko do zapobiegania wypadkom i chorobom zwią…zanym ze ś›rodowiskiem pracy, ale przede wszystkim buduje pozytywny wizerunek bezpiecznej firmy, który przekłada się™ na jej sukces. Bezpieczeń„stwo i higiena pracy jest dziedziną… przysparzającą… pracodawcom wielu pytań„ i wątpliwości.

Jak zabezpieczyć? Jak ochronić‡? W co wyposażyć‡? Kiedy i jak szkolić‡?

Wszystkie te i szereg innych pytań„ stanowią… istotę™ bezpieczeństwa Państwa firmy. Zarzą…dzanie przedsiębiorstwem jest czasochł‚onne i wymaga wiedzy z wielu dziedzin. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom stworzyliś›my poradnik pracodawcy BHP, który odpowie na Pań„stwa pytania i rozwieje szereg wą…tpliwoś›ci. Poradnik ten będzie sukcesywnie rozbudowywany o kolejne ważne zagadnienia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się™ z nim i przesył‚ania sugestii kolejnych pytań„.

 • Okresowa analiza stanu bhp - kiedy sporządzamy?

  Okresowa analiza stanu bhp powinna być‡ sporządzona co najmniej raz w roku. Analiza taka powinna zawierać‡ propozycje przedsię™wzięć‡ organizacyjnych i technicznych mają…cych na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników a także poprawę™ warunków bhp.

  Podstawa prawna: § 2.1. pkt 3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeń„stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109 poz. 704 z późn. zm.)
 • Czy pracodawca musi odbyć szkolenie bhp?

  Pracodawca zobowią…zany jest do odbycia okresowego szkolenia w dziedzinie bezpieczeń„stwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążą…cych na nim obowiązków. Jest to szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierują…cych pracownikami, należy je powtarzać co 5 lat.

  Podstawa prawna: art. 2373 §21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U.z 1998r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.)
 • Szkolenie wstępne bhp dla pracowników - kiedy należy je przeprowadzić?

  Pracodawca jest zobowią…zany zapewnić‡ szkolenie wstę™pne pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy. Szkolenia te odbywają się™ w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

  Podstawa prawna: art. 2373 § 2 i 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U.z 1998r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.)
 • Szkolenie okresowe bhp - kiedy należy je przeprowadzić?

  Szkolenia okresowe bhp przeprowadza się™ dla:
  -     pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata, na stanowiskach na których występuje szczególnie duże zagrożenie - nie rzadziej niż raz w roku,
  -     pracodawców i osób kierują…cych pracownikami oraz pracowników inżynieryjno – technicznych i służby bhp – nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  -     pracowników administracyjno – biurowych - nie rzadziej niż raz na 6 lat.

  Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społ‚ecznej z 9 października 2007r. zmieniają…ce rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 196
 • Ryzyko zawodowe - czy pracodawca musi je ocenić?

  Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe zwią…zane z wykonywaną pracą… oraz stosuje niezbę™dne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się™ z wykonywaną pracą… oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

  Podstawa prawna: art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U.z 1998r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.)
 • Ocena ryzyka zawodowego - kiedy należy wykonywać i aktualizować?

  Zaleca się™ przeprowadzać‡ ocenę ryzyka zawodowego okresowo i zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoją aktualność‡, a w szczególnoś›ci w nastę™pują…cych sytuacjach:
  -     przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
  -     przy wprowadzeniu zmian na stanowiskach pracy (np. organizacyjnych lub technologicznych),
  -     po zmianie obowiązujących wymagań„, odnoszących się™ do ocenianych stanowisk pracy,
  -     po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych.

  Podstawa prawna: pkt.4 PN-N-18002:2004 Systemy zarzą…dzania bezpieczeń„stwem i higieną… pracy. Ogólne zasady przygotowania oceny ryzyka zawodowego.
 • Możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników - obowiązki pracodawcy

  W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników pracodawca obowią…zany jest:
  -        niezwłocznie poinformować pracowników o tych zagrożeniach oraz podjąć dział‚ania w celu zapewnienia im odpowiedniej ochrony,
  -        niezwłocznie dostarczyć‡ pracownikom instrukcje umożliwiają…ce, w przypadku wystą…pienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.
  W razie wystąpienie bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowią…zany wstrzymać pracę™ i wydać‡ pracownikom polecenie oddalenia się™ w miejsce bezpieczne.

 • Odzież i obuwie robocze - kiedy należy dostarczyć je pracownikowi?

  Pracodawca zobowiązany jest dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze, gdy:
  -        odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  -        występują szczególne wymogi technologiczne, sanitarne lub bezpieczeń„stwa i higieny pracy.

  Odzież i obuwie robocze przydzielane są… pracownikowi nieodpł‚atnie i stanowią… wł‚asność‡ pracodawcy.

  Podstawa prawna: art. 2377 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U.z 1998r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.)
 • Środki ochrony indywidualnej - kiedy przydzielać?

  Śšrodki ochrony indywidualnej powinny być‡ stosowane zawsze wtedy, kiedy nie można:
  -        uniknąć‡ zagrożeń„ lub
  -        wystarczają…co ich ograniczyć‡ za pomocą… ś›rodków ochrony zbiorowej bądź też odpowiedniej organizacji pracy.

  W pierwszej kolejności zawsze należy zastosować‡ ś›rodki ochrony zbiorowej. Jednak w przypadku kiedy środki te są… niewystarczają…ce i na danym stanowisku pracy niezbę™dne jest zastosowanie ś›rodków ochrony indywidualnej pracodawca ma obowią…zek wyposażyć‡ w nie pracownika przed dopuszczeniem go do pracy na tym stanowisku.

  Podstawa prawna: art. 2376 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U.z 1998r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.)
 • Wypadek przy pracy - kiedy należy powiadomić prokuratora i inspektora pracy?

  Pracodawca jest obowią…zany niezwł‚ocznie zawiadomić‡ właś›ciwego okrę™gowego inspektora pracy i prokuratora o ś›miertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał‚ wymienione skutki mają…cym związek z pracą, jeżeli może by‡ć uznany za wypadek przy pracy.

  Podstawa prawna: art. 234 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U.z 1998r. Nr 21 poz.94 z późn. zm.)
Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u