Usługi ppoż.
Usługi bhp
Jesteś tutaj    >    Poradnik pracodawcy ppoż.
Poradnik pracodawcy ppoż.

Obowiązek ochrony przeciwpoĹźarowej podyktowany jest nie tylko zdrowym rozsądkiem, ale takĹźe narzuca go ustawa o ochronie przeciwpoĹźarowej. Pracodawca ma obowiązek nie tylko przestrzegać wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, ale takĹźe wyposaĹźyć budynki i obiekty w sprzęt gaśniczy. Ponadto jest zobowiązany zapewnić konserwację i naprawy urządzeń poĹźarowych, a takĹźe przeszkolić pracowników.

W ciągu kilku ostatnich lat doszło do znaczących zmian w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa poĹźarowego budynków. Wymagania te są skierowane zarówno do warunków technicznych, jak i do wymagań eksploatacyjnych. Tempo wprowadzanych zmian jest tak duĹźe, Ĺźe niejednokrotnie nie łatwo jest podążać za nimi.

Umieszczony poniżej poradnik pracodawcy (ppoż.) odpowiada na podstawowe pytania i wątpliwości z jakimi może spotkać się pracodawca. Poradnik ten będzie sukcesywnie rozbudowywany o kolejne ważne zagadnienia. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nim i przesyłania sugestii kolejnych pytań.

 • Dla jakich obiektów należy opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

  Instrukcja Bezpieczeństwa PoĹźarowego jest wymagana dla obiektów lub ich części jeĹźeli występuje w nich strefa zagroĹźenia wybuchem, a ponadto:
  - kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000m3,
  - kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500m3,
  - powierzchnia strefy poĹźarowej obiektu innego niĹź budynek przekracza 1000m2.
   

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpoĹźarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
  (Dz. U. nr 109, poz. 719)
 • Kiedy należy aktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego?

  Instrukcja Bezpieczeństwa PoĹźarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a takĹźe po takich zmianach sposobu uĹźytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpoĹźarowej.

   

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpoĹźarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
  (Dz. U. nr 109, poz. 719)
 • Zasady wyposażania obiektów w gaśnice

  Zasady wyposaĹźania obiektów w gaśnice zostały unormowane zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoĹźarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719). 

  Zgodnie z nimi wszystkie obiekty muszą być wyposaĹźone w gaśnice, które spełniają wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic.

  Ponadto rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup poĹźarów, które mogą wystąpić w obiekcie:

  grupa A - materiały stałe, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem Ĺźarzących się węgli;

  grupa B - ciecze i materiały stałe topiące się;

  grupa C - gazy palne;

  grupa D - metale;

  grupa F - tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych.

   

  Przy rozmieszczaniu gaśnic należy zastosować się do wytycznych:

  1. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych:

  - na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym:

  a) zakwalifikowanej do kategorii zagroĹźenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,

  b) produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,

  c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem,

  - na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1), z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

  2. Gaśnice w obiektach powinny być rozmieszczone:

  - w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:

  a) przy wejściach do budynków,

  b) na klatkach schodowych,

  c) na korytarzach,

  d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz,

  - w miejscach nienaraĹźonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie Ĺşródeł ciepła (piece, grzejniki),

  - w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.

  3. Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:

  - odległość z kaĹźdego miejsca w obiekcie, w którym moĹźe przebywać człowiek, do najbliĹźszej gaśnicy nie powinna być większa niĹź 30 m,

  - do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

 • Co ile należy przeprowadzać "ćwiczenia ewakuacji" (praktyczne sprawdzanie warunków ewakuacji)?

  Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi uĹźytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagroĹźenia ludzi ZL IV (budynki mieszkalne), powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu. 

  W przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyĹźej 50 uĹźytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji naleĹźy dokonać - co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuĹźszym niĹź 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych uĹźytkowników. 

  W przypadku obiektu zawierającego strefę pozarową zakwalifikowaną do kategorii zagroĹźenia ludzi ZL II oraz w budynkach zakwaterowania osadzonych zlokalizowanych na terenach zakładów karnych i aresztów śledczych, zakres i obszar budynku objęty praktycznym sorawdzaniem organizacji i warunków ewakuacji musi byc uzgodniony z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej StraĹźy PoĹźarnej. 

  Właściciel lub zarzadca obiektu powiadamia właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego Państwowej StraĹźy PoĹźarnej o terminie przeprowadzenia ćwiczeń nie póĹşniej niĹź na tydzień przed ich przeprowadzeniem. 

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpoĹźarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
  (Dz. U. nr 109, poz. 719)
 • Co ile należy wykonywać przeglądy gaśnic?

  Urządzenia przeciwpoĹźarowe oraz gaśnice przenośne i przewoĹşne, powinny być poddawane przeglądom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpoĹźarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. 

  Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

   

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpoĹźarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
  (Dz. U. nr 109, poz. 719)
 • Co ile należy wykonywać badania ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych?

  Hydranty wewnętrzne oraz zewnętrzne oraz zawory hydrantowe klasyfikowane są jako urządzenia przeciwpoĹźare, w związku z tym naleĹźy je poddawać przeglądom technicznym i konserwacyjnym tak jak inne urządzenia przeciwpoĹźarowe. 

  Urządzenia przeciwpoĹźarowe oraz gaśnice przenośne i przewoĹşne, powinny być poddawane przeglądom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpoĹźarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. 

  Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

   

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpoĹźarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
  (Dz. U. nr 109, poz. 719)
 • Co ile należy wykonywać próby ciśnieniowe węży hydrantowych?

  Węże stanowiące wyposaĹźenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. 

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpoĹźarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
  (Dz. U. nr 109, poz. 719)
 • Jakie obiekty należy oznakować znakami ewakuacyjnymi i bezpieczeństwa?

  Z obowiązujacych w Polsce przepisów przeciwpoĹźarowych wynika konieczność oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, w których - w myśl przepisów techniczno-budowlanych - wymagane są co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, w sposób zapewniający dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji. Wymaganie to dotyczy właścicieli, zarządców i uĹźytkowników wszystkich budynków, z wyjątkiem mieszkalnych, oraz placów składowych i wiat. Stanowi ono część szerszego obowiązku - zapewnienia bezpieczeństwa i moĹźliwości ewakuacji osobom przebywającym w budynku, w innym obiekcie budowlanym lub na terenie - nałoĹźenego przez ustawę o ochronie przeciwpoĹźarowej. 

  Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpoĹźarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów określa dodatkowo, Ĺźe naleĹźy oznakować znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

  - miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic;
  - miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpoĹźarowymi;
   - miejsca usytuowania nasady umoĹźliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpoĹźarowej, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych poĹźarowo;
  - pomieszczenia i tereny z materiałami niebezpiecznymi pożarowo;
  - drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych;
  - dĹşwigi dla straĹźy poĹźarnej;
  - przeciwpoĹźarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowiące uzupełniające Ĺşródło wody do celów przeciwpoĹźarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody;
  - drzwi przeciwpoĹźarowe;
  - drogi poĹźarowe;
  - miejsca zaklasyfikowane jako strefy zagroĹźenia wybuchem. 

  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpoĹźarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
  (Dz. U. nr 109, poz. 719)
 • Co powinna zawierać instrukcja postępowania na wypadek pożaru?

  Treści, które powinna zawierać instrukcja postępowania na wypadek poĹźaru nie zostały jednoznacznie określone przepisami prawa.  Z uwagi na charakter zagroĹźenia  oraz powszechnie stosowane zasady postępowania zasadnym jest, aby w „instrukcji postępowania na wypadek poĹźaru” znalazły się następujące informacje:

   

  INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POĹťARU

  1. Każdy kto zauważył pożar zobowiązany jest niezwłocznie:
     a. Powiadomić o poĹźarze osoby znajdujące się w strefie zagroĹźenia,
     b. Telefonicznie lub w inny sposób zawiadomić StraĹź PoĹźarną, podając:
         - gdzie się pali – adres, nazwa obiektu, kondygnacja,
         - co się pali – mieszkanie, piwnica, dach, biuro, szpital,
         - czy jest zagroĹźone Ĺźycie ludzkie,
       - numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje nazwisko (po odłoĹźeniu słuchawki naleĹźy chwilę odczekać, by umoĹźliwić ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia),
      c. Powiadomić właściciela, zarządcę lub słuĹźbę dozorowania obiektu,
      d. Przystąpić do gaszenia poĹźaru przy pomocy gaśnic,
      e. Udzielić pomocy osobom poszkodowanym lub zagroĹźonym
      f. W miarę moĹźliwości zabezpieczyć mienie, dokumentację, itp. przed poĹźarem i osobami postronnymi.

   

  2. Do czasu przybycia straĹźy poĹźarnej akcją kieruje właściciel obiektu, zarządca lub pracownik ochrony, względnie osoba najbardziej energiczna i opanowana, po przybyciu jednostek StraĹźy PoĹźarnej  - kierujący działaniami ratowniczymi.

   

  TELEFONY ALARMOWE

   

  Telefon ratunkowy 112

   

  Państwowa StraĹź PoĹźarna  998

   

  Policji 997

   

  Pogotowie Ratunkowe  999

  Pogotowie gazowe  …

  Pogotowie energetyczne …

  DyĹźurny ochrony obiektu … 

 • Czy na balkonie można rozpalać grilla?

  Grillowanie stało się w ostatnich latach niezmiernie popularne wśród Polaków. Niestety poza wieloma walorami smakowymi, ten sposób spędzania wolnego czasu niesie za sobą pewnego rodzaju zagroĹźenie poĹźarowe. Rozpalane w nieodpowiednich miejscach lub pozostawione bez nadzoru grille mogą doprawadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji zagraĹźających Ĺźyciu lub zdrowiu wielu osób. W związku z bardzo duĹźym zainteresowaniem tym tematem oraz burzliwymi dyskusjami, zdecydowaliśmy się przytoczyć artykuł zamieszczony na stronie internetowej Komendy Głównej StraĹźy PoĹźarnej.


  Aktualne przepisy przeciwpoĹźarowe, tj. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoĹźarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), nie zawierają jednoznacznych regulacji dotyczącej zakazu uĹźytkowania grillów na balkonach i tarasach budynków.
   

  Tym niemniej, jak potwierdzają znane Komendzie Głównej Państwowej StraĹźy PoĹźarnej przypadki, uĹźywanie na balkonach, tarasach i loggiach grillów z otwartym paleniskiem stwarza zagroĹźenie poĹźarowe zarówno w bezpośrednim miejscu ich stosowania, jak i w lokalach (balkonach) sąsiednich.
  Wśród moĹźliwych scenariuszy powstania zagroĹźenia poĹźarowego naleĹźy wymienić w szczególności:
    • objęcie zasięgiem płomienia palnych elementów znajdujących się na balkonie, tarasie lub loggi, w tym palnych okładzin zewnętrznych,
    • zapalenie się ww. elementów od rozgrzanych węgli, takĹźe w wyniku upadku na balkony (tarasy) zlokalizowane poniĹźej miejsca rozpalania omawianych urządzeń.
   

  W związku z powyĹźszym, eliminowanie ewentualnych zagroĹźeń poĹźarowych wynikających z uĹźytkowania urządzeń do pieczenia (grill, roĹźen) powinno być realizowane na podstawie obowiązujących ogólnych przepisów przeciwpoĹźarowych, a takĹźe przepisów prawa miejscowego, określonych np. przez zarządców wspólnot mieszkaniowych.

  Dalsza część artykułu na następnej stronie.

  zobacz więcej
 • Dla jakich obiektów należy opracować plany ewakuacji?

  Informację w jakich obiektach naleĹźy umieszczać plany ewakuacji oraz przykłady takich planów znajdziecie Państwo w zakładce PLANY EWAKUACJI

Wszelkie Prawa Zastrzeżone: FireBeh
Wykonanie: Krzysztof Łodykowski stat4u